Husköpare
Besiktning och utredningstjänster

Inledande utredning – utan förstörande ingrepp

Husexpertens utredningstjänster fullgör din undersökningsplikt utifrån vad situationen kräver. Oavsett om du har upptäckt dolda fel, konkreta fuktskador eller misstänker mögel så ringar vi in problemen genom en inledande utredning. Utredningen innehåller samtliga eller vissa av följande moment, beroende på kundens situation och önskemål :

 • Besiktning av dolda byggfel och följdskador.
 • Genomgång köpehandlingar.
 • Fuktmätning som ger omedelbart resultat om det finns fukt i golv, väggar och tak direkt bakom ytskikt.
 • Byggtermografering och luftläckagemätning med värmekamera som genom infraröd strålning visar onormalt temperatur- och luftläckage i en byggnadskonstruktion (byggfel).
 • ATP-mätning som indikerar mikrobiell mögelförekomst (på materialytor). 
 • DNA-analys av inomhuspartiklar, en kompletterande mätning av mögel och bakteriearter samt identifiering andel fuktskadeorganismer, även hussvamp. 
 • Mätning av det termiska inomhusklimatet.

Inom en vecka får du svar på den inledande utredningen och har en samlad bild av din boendemiljöstatus. 
 
*En husköpares undersökningsplikt (Jordabalken) påverkas exempelvis av risknoteringar i ett besiktningsunderlag samt av byggnadens ålder.

En risk kan beskrivas som en fastighets svaga punkt där erfarenheten säger att det kan utvecklas till en skada. Eftersom du fått vetskap om dem i besiktningsunderlaget kan du inte komma och kräva ersättning för eventuella skador kopplade till dem i efterhand.

Vidare utredning – med förstörande ingrepp

Resultatet från den inledande utredningen kan ibland behöva kompletteras för att reda ut orsak, omfattning, konsekvens och ansvarsfrågor. Att göra en vidare utredning är särskilt viktigt om du har fått ett besiktningsunderlag med risker noterade. 
Exempelvis: 

 • Avviker bostaden från förväntad avtalad standard?
 • Är det ett byggnadstekniskt och/eller fackmässigt fel?
 • Har byggfel orsakat följdskador? 
 • Vilka åtgärder krävs?
 • Bedömning av ansvarsfrågor:         
  - Vem ansvarar för felet eller följdskadans uppkomst?
  - Dolda fel?
I den vidare utredningen gör vi en fördjupad undersökning av
resultatet från den inledande utredningen med exempelvis
fuktmätningar och mikrobiella provtagningar (vid behov) och *förstörande ingrepp (vid behov). 
 
*Säljarens tillstånd krävs vid utförande med förstörande ingrepp i konstruktion (exempelvis genom borrning, sågning i golv, vägg).

En husköpares undersökningsplikt regleras i Jordabalken. Det betyder att du ska ta reda på så mycketsom möjligt om fastigheten innan du köper, för det är svårt att komma med klagomål i efterhand och hoppas på prisavdrag och kostnadsersättning.