Fackmässighet en lagstadgad rättighet
Som beställare/konsument ska du kunna lita på att den entreprenör (näringsidkare) du anlitar följer gällande branschregler och att arbetet utförs på ett avtalat, sakkunnigt och yrkesmässigt sätt. Tyvärr händer det att tolkningen av avtalet och fackmannamässigt utförande skiljer sig åt mellan beställarens och entreprenörens uppfattning. Eftersom det ofta handlar om stora summor pengar strider parterna hårt för sin sak. 

Särskilt sakkunnig expert enligt rättegångsbalken (40 kap RB) 
När tvisten dras till sin spets och skall upp och avgöras i domstol, är det viktigt att du känner till dina rättigheter och kan lägga fram byggnadstekniska bevis/utredningar genom egen anlitad sakkunnig person eller på parts begäran att domstolen tillämpar rättegångsbalken och vid rättens bedömning av behov förordnar om en sakkunnig för besiktning av fastigheten i en entreprenadtvist. Peter Ornsäter utsedd som sakkunnig i ett Unikt domstolsbeslut om sakkunnig i entreprenadtvist / Blendow Lexnova
Om du behöver hjälp i processen finns Husexperten med mer än 30 års erfarenhet av besiktningar och juridiskt stöd. 


Referensfall: Peter Ornsäter- Särskilt sakkunnig expert vid entreprenadtvist. Peter Ornsäter har bedömts besitta särskild fackkunskap.
Kunden fick rätt och slapp betala för fackmässiga brister och fel
18 månader efter att entreprenören lämnat byggplatsen hade de fel som noterats och reklamerats i samband med en slutbesiktning ännu inte åtgärdats. Ofärdig tjänst – ingen betalning, menade kunden. Entreprenören gick då till domstol med uppfattningen att det (1) inte fanns några fel, (2) att företaget inte tillåtits att åtgärda de påstådda felen och (3) att beställarens reklamation inte utförts inom skälig tid.

Entreprenörens perspektiv
För att bevisa sin sak i domstol lät entreprenören utföra en egen besiktning av entreprenaden genom egen partssakkunnig, oaktat den tidigare slutbesiktningen. Den senare besiktningsmannens sakkunnigutlåtande kom fram till att det inte fanns några fackmässiga fel eller skador i de utförda mark- och byggnadsarbetena. 

Beställarens perspektiv
Beställaren lät också göra en ny besiktning, med hjälp av Husexperten. Husexpertens besiktningsman, Peter Ornsäter som partssakkunnig, kunde genom ett skriftligt sakkunnigutlåtande och förhör i domstol, bekräfta att fackmässiga brister och fel förelåg i samtliga delar av utförda mark- och byggnadsarbeten. Dessutom kunde det konstateras att följdskador uppstått på konstruktioner. 

Tingsrättens dom (Laga kraft 2020-01-10)
I januari 2020 gav tingsrätten beställaren rätt med hänvisning till att Peter Ornsäters bedömning som partssakkunnig värderas högt. Både tack vare sin mångåriga erfarenhet och särskilda inriktning och som oberoende besiktningsman. 

Sammantaget kommer tingsrätten till slutsatsen att beställaren genom Peter Ornsäter som partssakkunnig visat att det föreligger bristande fackmässighet och i viss mån avvikelser från vad som instruerats/avtalats. Samtliga brister som beställaren påtalat utgör fel som entreprenören är ansvariga för.

Utfallet i domen innebär att kunden inte behöver betala entreprenörens slutfaktura om ca 1,1 miljoner och att entreprenören dessutom döms att betala båda parters rättegångskostnader om ca 1,5 miljoner.

Källa: Södertörns tingsrätt dom 2020-01-10. Mål T 13701-18.