Besiktiga dig fri från rättegångskostnader
I december 2019 dömdes en bostadsrättsköpare att betala över 800 000 kr i rättegångskostnader efter en förlorad tvist om fel i badrum. Här får du 5 tips om hur du undviker att hamna i stämningsfällan.

Bakgrund
Köparen av en bostadsrätt i Stockholms innerstad upptäcker brister i sitt badrum en tid efter inflyttning. Säljaren menar att badrummet alltid har fungerat utmärkt och motsätter sig köparens påståenden. Eftersom konflikten inte kan lösas i samförstånd stämmer köparen bostadsrättssäljaren på 200 000 kronor som ersättning för att åtgärda bristerna. 

Tingsrättens dom – till säljarens fördel
Målet tas upp i Stockholms tingsrätt 2017. Tingsrätten dömer till säljarens fördel, det vill säga:
”det anses inte bevisat att fel föreligger enligt 19 § första stycket 3 köplagen”.

Hovrättens dom – till köparens fördel
Bostadsrättsköparen överklagar tingsrättens dom och målet tas upp i Svea hovrätt. Den här gången blir köparen den vinnande parten, då hovrätten tar fasta på att:
”varan (bostadsrätten) är felaktig och enligt 40 § första stycket köplagen har en köpare rätt till ersättning för den skada han lider genom att varan är felaktig”. 

Högsta domstolen – till säljarens fördel
Sista ordet är ännu inte sagt. Säljaren tar ärendet vidare till sista instans, det vill säga Högsta domstolen. Än en gång ändras domen och det slutar med att säljaren går vinnande ur konflikten. I domslutet från december 2019 ändrar Högsta domstolen hovrättens beslut och fastställer tingsrättens dom, det vill säga: 
”det anses inte bevisat att fel föreligger enligt 19 § första stycket 3 köplagen”.

För köparens del innebär den slutgiltiga domen att det inte blir någon ekonomisk ersättning för lägenhetens badrum på 200 000 kronor, utan köparen får istället betala ytterligare 868 000 kronor för sina egna och säljarens rättegångskostnader. 

Domens betydelse för bostadsmarknaden
Högsta domstolens beslut är en vägledande riktlinje för hur liknande tvistemål kommer hanteras i rättegångar framöver. Det vill säga, kostnader för fel och brister som understiger ett par procent av den totala köpesumman har mycket liten/ingen möjlighet att vinna i en rättegång.

5 tips för att undvika stämningsfällan

Tingsrättens dom i det aktuella fallet pekar på att köparen inte hade gjort en tillräckligt noggrann utredning som kunnat bevisa att den påstådda risken för skada varit påtaglig. Undvik att hamna i samma situation genom följande:
  1. Begär en besiktningsklausul redan vid budgivningen.
  2. Besiktiga bostaden före ett bindande köp. 
  3. Avtala om bostadsrättens konkreta standard genom att, exempelvis, få skriftlig information om att renoveringar har utförts av fackmän, följer gällande branschstandard och vid tiden aktuella byggregler etc.
  4. Kräv styrkta handlingar som visar att väsentliga förändringar är fackmannamässigt utförda, exempelvis ombyggt badrum, kök, VVS eller ändringar i tillståndspliktiga områden. 
  5. Prisförhandla med säljaren vid upptäckta brister, fel eller skador. 


Källor

  • Mål nr T 8882-16 (tingsrätten)
  • Mål nr T 6506-17 (hovrätten)
  • Mål nr T 5778-18 (högsta domstolen)