Inledande utredning – utan förstörande ingrepp

Oavsett om du har upptäckt byggfel, konkreta fuktskador, misstänker mögel eller har en diffus aning om att något inte står rätt till så ringar vi in problemen genom en inledande utredning. Utredningen innehåller samtliga eller vissa av följande moment, beroende på kundens situation och önskemål:

  • Besiktning av dolda byggfel, följdskador och underhållsbehov. 
  • Besiktning synlig sprickbildning.
  • Fuktmätning som ger omedelbart resultat om det finns fukt i golv, väggar och tak direkt bakom ytskikt.
  • Byggtermografering och luftläckagemätning med värmekamera som genom infraröd strålning visar onormalt temperatur- och luftläckage i en byggnadskonstruktion (byggfel).
  • U-värdesmätning och u-värdesberäkning, visar hur mycket termograferade avvikelser (köldbryggor) exempelvis i ytterväggar påverkar energiförbrukningen genom ökade värmeförluster. U-värdesloggning lämpar sig väl när konstruktionens innehåll är okänd.
  • ATP-mätning som indikerar mikrobiell mögelförekomst (på materialytor). 
  • DNA-analys av inomhuspartiklar, en kompletterande mätning av mögel och bakteriearter samt identifiering andel fuktskadeorganismer, även hussvamp.
  • Mätning av det termiska inomhusklimatet.

 
Inom en vecka får du svar på den inledande utredningen och har en samlad bild av byggnadens undersökta konstruktion och innemiljöstatus.