Särskild besiktning vid fel i entreprenad
När en bostadsrättsförening är beställare gäller det avtal med villkor, exempelvis ABT 06 som ligger till grund för uppdraget i första hand. Bostadsrättsföreningen som beställare har rätt att påtala särskild besiktning när dolda brister och fel upptäcks under entreprenörens garantitid. I det fall en medlem i bostadsrättsföreningen i samaband med bostadsrättsföreningens entreprenad beställt eget uppdrag som privatkonsument gäller nedanstående regler. 

En konsument (beställare) har rätt att påtala särskild besiktning enligt konsumenttjänstlagen för utredning och bedömning av fel i den utförda entreprenaden samt levererat material inom entreprenörens ansvarstid. 

Om du behöver hjälp i processen finns Husexperten med mer än 20 års erfarenhet av besiktningar och juridiskt stöd. 

Bedömning av fackmässigt fel

 • Bedömning utförs genom kallelse till en särskild besiktning, bedömning grundas i första hand på avtalshandlingar samt det fysiska resultatet.
 • Vid särskild besiktning bedömer besiktningsmannen om näringsidkaren (entreprenören) utfört tjänsten fackmässigt och om entreprenaden utförts enligt avtal och avtalad standard.
 • Reklamationsgrunder upprättas vid noterat fel.
 • Skriftligt utlåtande upprättas med besiktningsmannens bedömning, värdering och rekommendationer.  

Tjänsten ska anses felaktig, om resultatet avviker från:
1.      Vad konsumenten med hänsyn till avtalet har rätt att kräva.
2.       Om näringsidkaren inte har utfört sådant tilläggsarbete som han är skyldig att utföra.
3.      Tjänsten ska vidare anses felaktig om resultatet avviker från uppgifter av betydelse för bedömningen av tjänstens beskaffenhet.
4.      Frågan om tjänsten är felaktig skall bedömas med hänsyn till förhållandena vid den tidpunkt då uppdraget avslutades.
 
Påföljder vid fel eller dröjsmål
Är tjänsten felaktig eller att entreprenören är i dröjsmål utan att det beror på något förhållande på konsumentens sida, får konsumenten hålla inne betalningen. Konsumenten får vidare kräva att felet avhjälps, göra avdrag på priset eller häva avtalet. 

Reklamation
 • När en konsument såsom beställare ( byggherre) vill påtala fel i entreprenaden till entreprenören (näringsidkaren) ska det enligt konsumenttjänstlagen ske genom skriftlig reklamation, och inom skälig tid (inom ansvarstid 10 år).
 • Reklamation som sker inom två månader efter det att konsumenten märkt felet skall alltid anses ha skett i rätt tid.
  
Entreprenören är under vissa förutsättningar även skyldig att ersätta konsumenten skada som denne tillfogas på grund av:
 • skada som konsumenten tillfogas på grund av fel i entreprenaden,
 • eller entreprenörens dröjsmål.  

Konsumenttjänstlagen gäller avtal om tjänster som näringsidkare utför åt konsumenter i fall då tjänsten avser arbeten:
 • på fast egendom,
 • på byggnader, 
 •  andra anläggningar på mark eller i vatten,
 • på andra fasta saker.