Tjänster 

Regler vid småhusentreprenad
En småhusentreprenad är ett nybygge eller en tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus. Vid dessa situationer gäller de allmänna reglerna för konsumenttjänster, men det finns också särskilda bestämmelser om tjänster som avser uppförande eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus.

Vid en eventuell tvist mellan entreprenör/beställare/köpare kan vi på Husexperten hjälpa dig som sakkunnig expert. Vi har mer än 30 års erfarenhet av besiktningar, tekniska utredningar och juridiskt stöd. Genom vår distanstjänst kan du erhålla hjälp med en inledande byggnadsteknisk och juridisk situationsbedömning hur ditt ärende lämpligast kan tas vidare.
 
Kontrollplanen är entreprenörens löfte
Myndigheter kräver att alla entreprenader verifieras enligt något som kallas kontrollplan. I kontrollplanen framgår vilka områden entreprenören ska genomföra en egenkontroll, alltså checka av att det utförts enligt planens krav och intyga att det är korrekt genomfört. Alla avvikelser från detta löfte kan jämställas med osant intygande, dolt fel och anses vårdslöst.
 
Att en byggentreprenad godkänns genom slutbesiktning betyder alltså inte att den är felfri. Under entreprenörens ansvarstid om tio år har du möjlighet och rätt att påtala/reklamera vartefter du upptäcker felaktigheter och få dem åtgärdade.
 
Reklamation inom två till fem år – entreprenörens garantitid
Från tidpunkten då entreprenaden avslutats och överlämnats till konsumenten börjar entreprenörens avtalade garantitid ticka (två år). Därefter ska en garantibesiktning utföras och eventuella nya upptäckta fel påtalas.
 
Reklamation inom tio år – entreprenörens ansvarstid
Totalt sett är entreprenörens ansvarig i tio år för upptäckta fel, räknat från tidpunkten då entreprenaden avslutades/överlämnades. 
 
Så reklamerar du
Om du upptäcker fel efter slutbesiktningen har du rätt att påtala det till entreprenören inom sex månader. Du har en skyldighet att reklamera nya fel, som inte tagits med i slutbesiktningen, inom skälig tid – det vill säga inom två månader efter det att du märkt eller borde ha märkt felet.
 
Om inte entreprenören åtgärdar felen utan dröjsmål har konsumenten rätt till olika åtgärder såsom prisavdrag, skadestånd och hävning av avtalet.
 
Till din hjälp har du rätt att anlita en egen sakkunnig och oberoende besiktningsman för att styrka byggfel. Det handlar ofta om ”dolda fel” som kräver särskild besiktning (fel som förelåg dolt vid slutbesiktningen), exempelvis utredning klimatskärmarnas konstruktion genom mätning av köldbryggor, luftläckage, tryckskillnader, temperaturskillnader, U-värde, luftflöde, fukt och energikontroll.

Särskild besiktning och mätkontroller bör utföras under entreprenörens garantitid gällande fel i avtalad standard och följdproblem/skador eller senast inom ansvarstidens utgång tio år.
 
Husexperten har lång erfarenhet av särskilda besiktningar och reklamationsärenden.