Byggtermografering

Att beröringsfritt spåra områden med avvikelser, fukt och mögelrisk i byggnad med värmekamera.

Exempel på områden i en byggnad där värmekameran kan avslöja förhållanden inne i en dold konstruktion, utan att öppna den (ingår i BOE:s besiktningstjänst):

  1. Köldbrygga inne i klimatskärm, exempelvis i vinkel tak-vägg (se termogrambild) eller vinkel golv-vägg (se termogrambild), kan leda till allvarliga konsekvenser förutom komfortpåkänning för de boende, eftersom det är en risk för att fukt och mögelproblem uppstår inne i konstruktion. Fukt får inte överstiga kritisk nivå (>75% RF) inne i konstruktion som leder till mikrobiell tillväxt med aktivitet, skador kan uppstå på byggnadskonstruktion och leda till påverkan på själva innemiljön med olägenhet för de boende.
  2. Luftläckage utifrån och in till innemiljön genom klimatskärmar, vinkel tak-vägg (se termogrambild), samt vinkel golv-vägg (se termogrambild) går att upptäcka och mäta med instrument och är ett allvarligt byggfel, som alltid bör åtgärdas. Denna typ av byggfel ökar nämligen på risken för innemiljöproblem för de boende, områden med fukt och mögelproblem får mer direkt kontakt med innemiljön genom luftläckagevägar med luftströmmar. Detta kan mer eller mindre påverka innemiljön med olägenhet och kan även belasta de boende med hälsoaspekter över tid.
  3. Fukt och mögelriskområden i byggnadens klimatskärmar tak-vägg (se termogram fuktbild) och golv-vägg (se termogram fuktbild) kan upptäckas.
  4. Vattenburen golvvärmeledning kan lokaliseras, läckage kan upptäckas, även brister och fel med utförandet kan upptäckas.
  5. El-buret golvvärmesystem, ledning kan lokaliseras, skador på ledning kan upptäckas även brister och fel med utförandet kan upptäckas.
  6. Läckage i yttertakets ytskikt med papp kan upptäckas på utsida tak genom lokalisering av läckageområde under takpappen.
  7. Fuktproblem i källarvägg eller golv kan upptäckas från insidan.


Det går inte att konstatera byggfel, skador och mögelproblem endast med en bild från en värmekamera (termogram), för detta krävs kompletterande utrednings och mätteknik (ingår i BOE:s besiktningstjänst)

  • Orsaken till detta är att värmekamera endast visar strålningsintensiteten från en yta inom ett bestämt våglängdsområde på en bild som kallas ett termogram.
  • För att konstatera byggfel, skador, fukt och mögelproblem krävs vanligtvist vidare teknisk utredning och mätteknik genom att konstruktion öppnas exempelvis klimatskärm, vinkel tak-vägg (se utredning 2) eller vinkel golv-vägg (se utredning 1) samt att fukt och mikrobiell utredning utförs genom fuktmätning och mikrobiell skadeutredning där även mikrobiell provtagning ingår, (ingår i BOE:s besiktningstjänst).
  • För att exempelvis utreda och konstatera om inomhusmiljön har drabbats av mögelkontaminering på grund av byggfel, skador, fukt och mögelproblem, krävs en mikrobiell utredning av inomhusmiljön. Detta kan utföras genom exempelvis DNA-analys med oförstörande provtagning av inomhusdamm, (ingår i BOE:s besiktningstjänst).

BOE:s bildmaterial på denna sida: visar resultat från BOE:s besiktningsuppdrag, egna utförda byggtermograferingsuppdrag och skadeutredningar som visat på byggfel, fukt och mögelproblem som skadat byggnadens konstruktion men även påverkat innemiljön med mögeltoxiner och olägenhet.