Fuktmätning - Mögelmätning - Småhusentreprenad


Att lokalisera förhöjda värden av fukt och mikrobiell förekomst i byggnad kräver att man utför olika mätningar med instrument och provtagningar (ingår i BOE:s besiktningstjänst).

Vid en fuktkontroll eller fuktutredning i byggnad använder vi förutom olika typer av fuktmätare för att mäta om fukt i material överstiger > 17 % FK, eller > 75 % RF i luft (kritisk gräns för mikrobiell tillväxt), även instrument som mäter totalantal levande organismer (RLU).  

Vi utför även olika nödvändiga provtagningar i samband med fuktutredningar, exempelvis mikrobiell DNA-analys och mikrobiell skadekontroll, som är en viktig del i vårt utredningsarbete för att komma till rätta med fuktskador på byggnad men även om mikrobiella skador föreligger som kan påverka konstruktion och innemiljön, exempelvis om mögeltoxiner förekommer som kan påverka de boende med olika hälsoaspekter. 

För att mikrobiell tillväxt skall uppstå krävs det att fukttillståndet i byggnadskonstruktion når över kritisk nivå > 75% RF i luft eller  > 17% FK i material.
Genom exempelvis ett mikrobiellt analyssvar (från provtagning DNA-analys, skadekontroll) framgår det en hel del information vad avser mikrobiell situation med mängd, typer av mögel, rötsvampar men även bakterier samt aktivitetsgrad. Det mikrobiella analyssvaret är en viktig del vid vår fuktutredningsteknik eftersom vi med analysvaret som grund kan utföra en aktuell och historisk bedömning av byggnadens fukt och mikrobiella problem som kan skapa problem med innemiljön för de boende.


Vi utför kort och långtidsmätningar av fukttillståndet med olika mätinstrument i byggnadskonstruktioner golv, vägg, tak.
Fuktmätning utförs i betong och andra byggnadsmaterial i % (FK) samt luftens fuktinnehåll i % (RF).


Fuktmätning med instrument som inte kräver förstörande ingrepp:
En typ av fuktmätinstrument vi praktiserar utför indikationsmätning, mätning utförs snabbt och enkelt utan förstörande ingrepp i byggnadens golv, vägg eller tak med omgående mätresulat. Fuktmätning utförs både inne och ute på byggnad med olika konstruktioner.


Fuktmätning med instrument som kräver förstörande ingrepp:
En annan typ av instrument är fuktinstrument som mäter FK (fuktkvot i % i material) där måste fuktmätaren alltid komma i direkt kontakt med det material som skall fuktmätas, exempelvis en inbyggd träregel, vilket kräver någon form av ett förstörande ingrepp i golv, vägg eller takkonstruktion. Fuktmätning utförs både inne och ute på byggnad med olika konstruktioner.


Fuktmätning med datalogger inne i byggnadskonstruktion:
Vid mer komplicerade fuktproblem inne i olika konstruktioner kan det krävas att man mäter fukt över en viss kortare eller längre tid inne i konstruktionen vilket kräver att förstörande ingrepp utförs (exempelvis en mätaren monteras inne i konstruktion som stängs). Vid denna typ av fuktmätningsutredningar använder vi endast datalogger med hög säkerhet och tålig datalogger för temperatur och luftfuktighet. Mätvärden (fukt och temp) som mäts sparas i daloggern. Sparade mätvärdena överförs vid avslutat mätning eller vid olika intervaller med interface till en PC där de kan läsas och utvärderas.

BOE:s bildmaterial på denna sida: visar resultat från BOE:S besiktningsuppdrag, egna utförda besiktningar och skadeutredningar som visat på byggfel, fukt och mögelproblem som skadat byggnadens konstruktion men även påverkat innemiljön med mögeltoxiner och olägenhet.