Byggherrens egen kontrollant under byggtiden och vid byggfel 
En privatkonsument som äger en fastighet (marken) är även den personen som kallas byggherre under tiden byggnadsentreprenaden pågår gällande nybyggnation eller ombyggnation, oavsett om åtgärden kräver bygglov eller inte. 
Byggherren har alltid en rätt att anlita en egen kontrollant före, under och efter entreprenadtiden.

Byggherrens ansvar
Byggherren är den person som har byggherreansvaret vid nybyggnation eller bygglovspliktig ändring av en befintlig byggnad genom om och tillbyggnad av ett småhus, kraven som skall uppfyllas framgår av bygglovets krav, plan- och bygglagen (läs här), boverkets bygg och konstruktionsregler (läs här) samt arbetsmiljölagen (läs här).  Av beviljat bygglov framgår exempelvis vilka byggregler (boverket) som bygglovet grundas på, det är även samhällets krav på en lägsta standard och utgör samtidigt en reglering av fackmannamässig standard. 

Byggherrens granskningstid efter avslutad entreprenad 
Efter avslutad entreprenad har byggherren en rätt enligt ABS 09 eller ABS 18 att till entreprenören påtala fel inom sex -24 månader efter att entreprenören avslutat entreprenaden. En stor del av byggherrens ansvar är att kontrollera att det inte uppstår dolda byggfel och följdskador i byggnadens olika konstruktioner under byggnationstiden (i strid med bygglovets krav). Det juridiska förhållandet mellan en privatkonsument och en entreprenör regleras exempelvis av ett skriftligt avtal ABS 09 eller 18 (läs här) i första hand, och med utfyllnad enligt konsumenttjänstlagens regler i andra hand (läs här). Avtalet  reglerar även vilka försäkringar som skall tecknas och under vilka tider dessa försäkringar skall gälla under entreprenadtiden och tiden efter avslutad entreprenad.

Viktiga försäkringar (Gar-Bo)
En privatkonsument bör vid en småhusentreprenad och för sin framtida ekonomiska säkerhet teckna en nybyggnadsförsäkring (gäller efter färdigställd entreprenad och under tio år för byggfel, skador) förutom en försäkring gällande färdigställandeskydd under entreprenadtiden. Båda dessa två olika försäkringsprodukter kan tecknas hos försäkringsbolaget Gar-Bo (läs här)

Byggherrens egen kontrollant för särskild besiktning och garantiutredning av byggfel
För att en byggherre skall kunna upptäcka fackmannamässiga byggfel, följdskador inom granskningstiden (6-24 månader) efter avslutat entreprenad eller inom entreprenörens avtalade garanti och ansvarstid, krävs vanligtvis att byggherren har mångårig erfarenhet i olika byggnadstekniska områden samt juridiska grundkunskaper. En byggherre kan alltid anlita en egen erfaren byggkonsult som byggherrens egen kontrollant för att ta tillvara byggherrens (beställare/konsument) rätt i fråga om vad som ingår i det avtalade priset och för att förebygga och upptäcka byggfel och följdskador.
Ny-till eller ombyggnation av ett småhus kräver att byggherren först har en kontakt med kommunens bygglovsenhet samt att byggherren vid en bygglovspliktig åtgärd även skall anlita en kontrollansvarig enligt plan och bygglagens regler enligt 10 kap, 9§ (läs här). Kontrollansvarigs  roll är normalt begränsad för att ta tillvara beställaren/konsumentens rätt i fråga om vad som ingår i det avtalade priset och att förebygga, upptäcka byggfel och följdskador. 

Sammanfattning
Som framgår ställs en hel del krav på beställaren/konsumenten i sin roll som byggherre att avtala, förebygga och upptäcka fackmannamässiga byggfel /följdskador och det är mycket svårt att vara byggherre oavsett vilka garantier en entreprenör lämnat. 
Därför kan det vara bra att byggherren själv anlitar en erfaren byggkonsult som byggherrens egen kontrollant som även kan bevaka beställaren/konsumentens rätt i fråga om vad som ingår i det avtalade priset och att förebygga och upptäcka byggfel och följdskador. Det är även en kostnad som kan bespara byggherren/beställaren stora besvär och stora belopp.

Exempel på olika moment som kan ingå i tjänsten byggherrens egen kontrollant 

 • Genomgång avtal och avtalad specifik standard.
 • Bedömning fackmannamässig standard.
 • Olika platsmöten genom startmöte, byggmöte och slutmöte.
 • Särskild byggnadsteknisk kontroll/utredning av byggfel och följdskador under pågående entreprenad.
 • Kontroll/mätning fuktsäkerhet, energi, lufttäthet, ventilation, värme, konstruktion.
 • Slutbesiktning. 
 • Garantibesiktning.
 • Särskild besiktning inom byggherrens granskningstid 6-24 månader.
 • Garantiutredning byggfel, följdskador inom entreprenörens garantitid.
 • Besiktning/utredning under nybyggnadsförsäkringens tioåriga ansvarstid, gäller för skador som upptäcks på den försäkrade byggnaden som beror på fel i utförandet, fel i material och fel i konstruktion. 
 • Besiktning entreprenöransvar före utgången av den tioåriga ansvarstiden.