Fastighet- Dolt fel, reklamation

Kräva ersättning
När du som fastighetsköpare har reklamerat bedömda dolda fel och eventuellt även avvikande standard inom rätt tid som kan styrkas mot ansvarig motpart, är det dags att tillställa ansvarig motpart ett skriftligt ekonomikt kostnadsanspråk. Detta kallas återbäring del av erlagd köpeskilling eller skadestånd.

Ansvarig part förutom fastighetssäljaren kan även bedömas vara en besiktningsman eller ett försäkringsbolag. Men även fastighetsmäklaren kan anses vara ansvarig där fastighetsmäklaren kan ha brustit i sin information/ upplysningsplikt och inte verkat för köparen vid olika tidpunkter med att köparen uppfyllt sin undersökningsplikt (även fördjupad sådan). Fastighetsmäklaren ska även för köparen förklara vilken rättsverkan känd information får på Jordabalkens felregler om köparen inte uppfyller sin undersökningsplikt.
 

Häva en fastighetsaffär

En fastighetsköpare kan förutom att kräva återbäring del av erlagd köpeskilling genom ekonomisk ersättningskrav för olika fel och avvikelser även begära att fastighetsaffären i första hand hävs.

Verkan av en hävning av fastighetsaffären är att köparen skall återlämna fastigheten i det skick den var på tillträdesdagen samt att säljaren skall återbetala erhållen köpeskilling. Hävningsbegäran måste göras senast inom ett år räknat från köparens tillträdesdag genom väckande av talan. Vid svek av säljaren har köparen rätt att begära hävning senast inom tio år räknat från köparens tillträdesdag.
 

Kräv ersättning inom rätt tid och till rätt part

Visste du att du har upp till två år för ersättning/skadestånd för fel i utförd tjänst och tio år efter inflyttning på dig att kräva ersättning/skadestånd för dolda fel eller avvikelser från förväntad eller utfäst standard? Det är ett två-årigt skadeståndsskydd mot anlitad besiktningsman (fel i tjänst) och tioårigt skydd för köpare mot mäklaren (lag 2011:666) samt säljare genom Jordabalkens regler avseende återbäring köpeskilling eller skadestånd.