Besiktning entreprenad- enligt Konsumenttjänstlagen

Under pågående entreprenad
Har det uppstått problem, under pågående entreprenadutförande har du som beställare rätt att utföra egen besiktning för att komma fram till vad som är fel, vem som har ansvaret och att det skall rättas till, (ingår i BOE:s besiktningstjänst).

Vid avslutad entreprenad
Upptäckta bedömda fel av mindre betydelse som inte har rättats till under pågåend entreprenad skall skriftligen meddelas till näringsidkaren. Genom slutbesiktning godkänns vanligtvist entreprenad där fel av mindre betydelse  noteras. Är felen av större betydelse skall entreprenaden inte godkännas, efter åtgärder utförs ny slutbesiktning, (ingår i BOE:s besiktningstjänst).

Flyttat in i småhuset och upptäckt dolda fel
Kvarvarande fel eller nya upptäckta fel som framkommer efter inflyttning i småhuset inom två år (garantitid) eller under resterande åtta år (ansvarstid) skall reklameras till näringsidkaren. För kvarvarande och nya fel skall ansvar bedömas och noteras vid en besiktning, (ingår i BOE:s besiktningstjänst).

Vem ansvarar för dolda fel i fastigheten efter tio år
Hela ansvaret övergår till beställaren/konsumenten såsom fastighetsägare efter tio år, näringsidkarens ansvar för småhusentreprenaden upphör efter tio år räknat från dagen då godkänd entreprenad överlämnats till konsumenten. Även tecknad byggfelsförsäkringens upphör att gälla efter tio år.
Vid småhusägarens försäljning av fastigheten ansvarar en fastighetssäljare för dolda fel såsom fastighetssäljare under tio nya år räknat från fastighetsköparens tillträdesdag enligt Jordabalkens regler.

Småhusägarens ekonomiska skydd mot fackmässiga dolda fel
Småhusägaren kan skydda sig före hela ansvaret övergår på beställaren/konsument genom att klarlägga fastighetens aktuella skick med dolda fel och skador före tio år har gått och och reklamera till näringsidkaren, (ingår i BOE:s besiktningstjänst).

När ersätter byggfelsförsäkringen
I det fall en näringsidkaren har lagt ned sin verksamhet när dolda fackmässiga fel framkommit inom tioårsgränsen, träder byggfelsförsäkringen in och ersätter konsumenten enligt försäkringens villkor för styrkta fackmässiga fel, (ingår i BOE:s besiktningstjänst).


Tre viktiga frågor
Dina möjligheter till rättelse/ersättning i det här läget beror på svaret på följande frågor:

1. Har du reklamerat upptäckt fel till näringsidkaren inom tioårs gränsen?

2. Har du besiktigat och utrett felet och är det ett fel enligt Konsumenttjänstlag eller entreprenadavtalet som näringsidkaren skall svara för?

3. Har felet orsakat följdskada som näringsidkaren skall svara för, finns det en byggfelsförsäkring tecknad?