Besiktning entreprenad- enligt Konsumenttjänstlagen

Byggfel under pågående småhusentreprenad
När det uppstår frågor kring byggfel under pågående entreprenad har du som beställare och byggherre rätt att anlita egen kontrollant för att utföra egen besiktning för bedömning av vad som är ett byggfel och om byggfelet orsakat följdskador, samt vem som har ansvaret för byggfelet (ingår i BOE:s besiktningstjänst byggherrens egen kontrollant).

Vid avslutad entreprenad
Upptäckta bedömda fel av mindre betydelse som inte har rättats till under pågåend entreprenad skall skriftligen meddelas till näringsidkaren. Genom slutbesiktning godkänns vanligtvist entreprenad där fel av mindre betydelse  noteras. Är felen av större betydelse skall entreprenaden inte godkännas, efter åtgärder utförs ny slutbesiktning, (ingår i BOE:s besiktningstjänst).

Flyttat in i småhuset och upptäckt dolda fel
Kvarvarande fel eller nya upptäckta fel som framkommer efter inflyttning i småhuset inom två år (garantitid) eller under resterande åtta år (ansvarstid) skall reklameras till näringsidkaren. För kvarvarande och nya fel skall ansvar bedömas och noteras vid en besiktning, (ingår i BOE:s besiktningstjänst).

Vem ansvarar för dolda byggfel som upptäcks efter tio år
Hela ansvaret övergår till byggherren såsom beställare  och konsument såsom fastighetsägare efter tio år, näringsidkarens ansvar för småhusentreprenaden upphör efter tio år räknat från dagen då godkänd entreprenad överlämnats till konsumenten. Även eventuell tecknad nybyggnads eller byggfelsförsäkringens upphör att gälla efter tio år.

En framtida ekonomisk risk med dolda byggfel
Vid småhusägarens framtida försäljning av fastigheten riskerar en fastighetssäljare att ansvara för dolda byggfel som upptäcks av en ny fastighetsköpare under tio år räknat från fastighetsköparens tillträdesdag enligt Jordabalkens regler. Underhållskostnader för att rätta till dolda byggfel och eventuella följdskador orsakat av byggfelet i efterhand när allt är färdigställt handlar i många fall om betydande ekonomiska belopp.

Småhusägarens ekonomiska skydd mot fackmässiga dolda byggfel (*Nybyggnadsförsäkring)
Småhusägaren kan skydda sig före hela ansvaret övergår på byggherren/beställaren/konsument genom att i dag teckna en *nybyggnadsförsäkring som gäller från dagen för godkänd slutbesiktning. Försäkringsersättning utges för bedömda och styrkta dolda byggfel samt för följdskador orsakde av byggfelet enligt villkor, som upptäcks inom entreprenörens tioåriga ansvarstid, (ingår i BOE:s besiktningstjänst).

När ersätter *nybyggnads eller byggfelsförsäkringen
I det fall en näringsidkaren bedöms ansvarig eller har lagt ned sin verksamhet i samband med att dolda fackmässiga byggfel visat sig inom tioårsgränsen, träder *nybyggnads eller byggfelsförsäkringen in och ersätter konsumenten enligt försäkringens villkor för styrkta fackmässiga dolda byggfel, (ingår i BOE:s besiktningstjänst).


Fem viktiga frågor
Dina möjligheter till rättelse/ersättning för byggfel i det här läget beror på svaret på följande frågor:

  1. Har du påtalat upptäckta byggfel under pågående entreprenad till ansvarig part?
  2. Har du som byggherre utfört egen besiktning av byggfel som protokollförts och tagits upp vid ett byggmöte?
  3. Har du som byggherre reklamerat nya upptäckta byggfel till näringsidkaren inom tioårs gränsen
  4. Har du som byggherre besiktigat och utrett byggfelet och har det bedömts som ett fackmannamässigt byggfel enligt Konsumenttjänstlag eller entreprenadavtalet som näringsidkaren skall svara för?
  5. Har felet orsakat följdskada som näringsidkaren skall svara för, finns det en *nybyggnadsförsäkring tecknad som ersätter just byggfel och utger ersättning för byggrelaterade skador som uppstår efter inflyttning?

Läs här: *https://www.gar-bo.se/bygga-hus/nybyggnadsforsakring