Byggnadsteknisk och juridisk bedömning – på distans
En viktig frågan vid ett fastighetsköp är vad fastighetsköparen kan förvänta sig av fastigheten utifrån en konkret avtalad standard och vad köparen kan förvänta sig utifrån den abstrakta standarden samt vad som kan påverka fastighetsköparens undersökningsplikt (utvidgad undersökningsplikt) enligt Jordabalkens regler före köpet. 

Åtgärdskostnader för byggnadstekniskt fel som en fastighetsköpare upptäcker under pågående fastighetsköp kan i de flesta fallen prisförhandlas med säljaren, vid upptäckt av dolda fel efter köpet är det ofta mer komplicerat för fastighetsköparen att komma överens med fastighetssäljaren.

I det fall ett dolt byggnadstekniskt fel och följdskador exempelvis i form av väsentliga dolda byggfel, fuktproblem, mögelpåväxt, rötskador eller annat upptäcks efter fastighetsköpet blir en avgörande fråga i första hand om fastighetsköparen erhållit någon information kring detta av säljaren eller om köparen brustit i sin undersökningsplikt enligt Jordabalkens regler eller inte.

En annan fråga är om bostaden går att nyttja som avtalad  bostad utan risk för hälsopåverkande faktorer, exempelvis vid mikrobiell tillväxt av bakterier, mögelsvampar som påverkar med partiklar (toxiner) till inomhusmiljön, vilket utgör en risk för hälsopåverkan på människan exempelvis Streptomyces (bakterie) eller mögelsvampar Stachybotrys chartarum,  Aspergillus versicolor, Absidia. Av forkningsresultat (WHO) är det visat att både bakterierna och svamparna utlöste produktionen av proinflammatoriska medlare vid lägre koncentrationer än vad som behövs för cytotoxicitet, vilket indikerar att inflammation kan vara det primära svaret i lungorna. Dessa resultat innebär att även bakteriearter förutom mögelsvampar måste betraktas som orsaksmedel för negativa inflammatoriska effekter i vattenskadade byggnader och utgör således en riskfaktor (hälsopåverkan).  

Genom vår distanstjänst får du hjälp med en situationsbedömning vad du som köpare med fog kan förvänta dig av aktuell fastighet, samt din undersökningsplikt som köpare grundat på bedömda riskkonstruktioner och Jordabalkens regler.  Härefter kan du som köpare fatta ett vidare köpbeslut eller utföra vidare utredning av exempelvis en bedömd byggnadsteknisk brist, fel, skada eller annat inom köparens undersökningsplikt. 

Om du behöver hjälp i processen finns Husexperten med mer än 20 års erfarenhet av besiktningar och juridiskt stöd. 
 
Pris:                             Fast pris lämnas vid initial förfrågan kring ärendet.
 
Tjänsten:                   Vid en distansbedömning  bedöms riskkonstruktioner och risknoteringar samt hur detta påverkar köparens                                                   undersökningsplikt enligt Jordabalkens regler. Rekommendationer, exempelvis  förslag på vidare undersökning                                           av en riskkonstruktion som påverkar köparens undersökningsplikt enligt Jordabalkens regler.     
   

Beställning:              Skriftlig bekräftelse upprättas vid beställning.  Distanstjänsten täcker hela Sverige
 
Underlag:                  Handlingar (objektbeskrivning, eventuellt besiktningsunderlag) mejlas/skickas till info@boekonsult.se 
                                        Underlag för relevansbedömning, se nedanstående exempel checklista.
 

Checklista – bedömningsunderlag 
Följande underlag utgör normalt grunden vid en byggnadsteknisk och juridisk relevansbedömning 
·      Köpekontrakt
·      Byggnadens ritningar
·      Tidigare besiktningsprotokoll
·      Objektbeskrivning
·      Uppgifter om underhåll, ombyggnad, renovering (daterade)
·      Säljarens ifyllda frågelista
·      Köparens beskrivning av aktuella, upptäckta fel
·      Kompletterande bildmaterial som visar felen
 
Skickas via e- post eller till
Husexperten Fastighetskonsult AB
Brahebergsvägen 10
762 94  RIMBO
info@boekonsult.se