Inledande utredning – utan förstörande ingrepp

Husexpertens utredningstjänster fullgör din undersökningsplikt utifrån vad situationen kräver. Oavsett om du har upptäckt dolda fel, konkreta fuktskador eller misstänker mögel så ringar vi in problemen genom en inledande utredning. Utredningen innehåller samtliga eller vissa av följande moment, beroende på kundens situation och önskemål :

  • Besiktning av dolda byggfel och följdskador.
  • Genomgång köpehandlingar.
  • Fuktmätning som ger omedelbart resultat om det finns fukt i golv, väggar och tak direkt bakom ytskikt.
  • Byggtermografering och luftläckagemätning med värmekamera som genom infraröd strålning visar onormalt temperatur- och luftläckage i en byggnadskonstruktion (byggfel).
  • U-värdesmätning och u-värdesberäkning, visar hur mycket termograferade avvikelser (köldbryggor) exempelvis i ytterväggar påverkar energiförbrukningen genom ökade värmeförluster. U-värdesloggning lämpar sig väl när konstruktionens innehåll är okänd.
  • ATP-mätning som indikerar mikrobiell mögelförekomst (på materialytor). 
  • DNA-analys av inomhuspartiklar, en kompletterande mätning av mögel och bakteriearter samt identifiering andel fuktskadeorganismer, även hussvamp. 
  • Mätning av det termiska inomhusklimatet.

Inom en vecka får du svar på den inledande utredningen och har en samlad bild av din boendemiljöstatus. 
 
*En husköpares undersökningsplikt (Jordabalken) påverkas exempelvis av risknoteringar i ett besiktningsunderlag samt av byggnadens ålder.

En risk kan beskrivas som en fastighets svaga punkt där erfarenheten säger att det kan utvecklas till en skada. Eftersom du fått vetskap om dem i besiktningsunderlaget är det svårare att kräva ersättning för eventuella skador kopplade till dem i efterhand.