Tjänster Husköpare

Oberoende besiktningstjänst för fastighetsköpare 
Husköpare bör alltid fullgöra sin undersökningsplikt enligt jordabalkens regler vid fastighetsköp med ett nybyggt hus eller ett äldre hus. Det som skiljer sig är vad en husköparen kan förvänta sig av fastighetens skick enligt jordabalkens regler utifrån abstrakt förväntan eller en konkret avtalad standard. En fastighetsmäklare har en särskild skyldighet att upplysa en köpare om fastighetens skick som kan antas ha betydelse för en köpare , exempelvis uppgifter i ett besiktningsprotokoll eller annat samt verka för att en köparen utför eller låter göra en undersökning före köpet. 

Kan fastighetsköparens ansvar för fastighetens skick och dolda fel påverkas av en noterad risk i ett besiktningsprotokoll?
Noteringar i ett utlåtandet över överlåtelsebesiktning, exempelvis gällande huvudbyggnadens skick och noterad risk, fel och rekommendation av vidare byggnadsteknisk undersökning som köpare tagit del av, kan påverka (utvidga) fastighetsköparens undersökningsplikt enligt jordabalkens regler.

Fastighetsköpare erbjuds hjälp med besiktning, utredning och bedömning av denna frågeställning genom vår besiktningstjänst (se länk i vänsterspalt.

Distanstjänsten utreder och bedömer risk/felnoteringarnas påverkan på jordabalkens regler och hur uppgifter i ett besiktningsprotokoll kan påverka fastighetsköparens eller en tecknad försäkringsproukts ansvar för dolda fel.

Beroende på fastighetsköparens affärssituation och omfattning med underhållsbehov p.g.a. ålder, byggfel, skador eller fukt/mögel som orsakat följdskador, bedöms även behovet av vidare byggnadsteknisk utredning  genom en inledande eller en fördjupad besiktning och utredning (se länk i vänsterspalt att säkra sitt husköp).

Här ges exempel på situationer en husköpare kan möta vid sin undersökning, där frågor kring kostnadsansvaret ofta uppstår gällande underhållsbrister, dolda byggfel och följdskador:
 • När anses köparen fullgjort sin undersökningsplikt?
 • Om mäklaren har iakttagit eller annars känner till eller med hänsyn till omständigheterna har särskild anledning att misstänka något om fastighetens skick som kan antas ha betydelse för en köpare, ska mäklaren särskilt upplysa denne om detta, saknas sådan upplysning?
 • Har det i ett besiktningsprotokoll  noterats risker, fel eller skador?
 • Rekommenderas vidare utredning s.k. fördjupad?
 • Fackmässig standard på tidigare utförda underhållsarbeten?
 • Entreprenörs garanti/ansvarstid?
 • Finns enterprenörens utförande styrkt genom handlingar? 
 • Finns det ett tecknat försäkringsskydd mot dolda fel?
 • Är upptäckta dolda byggfel fastighetssäljarens kostnadsansvar?
 • Finns det en tecknad och gällande byggfelsförsäkring?
 •  Är det en ersättningsbar försäkringsskada?
 • Kostnadsnivå gällande aktuellt underhållsbehov?