HUSEXPERTENS INFORMATIONSBLAD

Så skyddar du dig mot dolda byggfel i nybildad bostadsrättsförening

Efter varje avslutat bygge gäller en garantitid under vilken entreprenören ansvarar för att vidta åtgärder. Bostadsrättsföreningens styrelse bör därför, efter avslutad entreprenad, samla in alla medlemmars eventuella klagomål. Genom en oberoende sakkunnig besiktningsman kan konsekvenserna av felen bedömas och en professionell anmälan göras inom garantitiden.

Nybildade bostadsrättsföreningar i mindre storlek har blivit allt vanligare som resultat av bostadsbristen, framförallt i storstäderna. Resursstarka affärsmän och – kvinnor bygger om större fastigheter till flerfamiljshus och säljer lägenheter till bostadsrättsköpare. Vi stöter allt oftare på tillfälliga styrelser, så kallade interimsstyrelser, där aktörerna i första hand ser till sina egna ekonomiska intressen istället för bostadsrättsföreningens medlemmar. 

Stora risker med interimsstyrelse
Den tillfälliga styrelsen fattar viktiga beslut som bostadsrättsinnehavarna får leva med i framtiden, utan delaktighet eller insyn. Ledamöterna riskerar ingenting ur ett personligt perspektiv – de bor inte i fastigheten och är bara tillfälligt engagerade – och ofördelaktiga beslut kan hemlighållas för köparna eftersom "styrelsens protokoll inte är offentliga". 

Här är exempel på viktiga styrelsebeslut som påverkar bostadsrättsinnehavarnas framtid:

  • I entreprenadavtalet rekommenderas en klausul om att slutbesiktning och garantibesiktning ska genomföras av en oberoende sakkunnig kontrollant när bygget är klart. I de flesta kontrakt får entreprenören själv välja besiktningsman, vilket äventyrar garantin för att en kritisk och objektiv bedömning görs. 
  • För att eventuella byggfel anmäls inom garantitiden rekommenderas att styrelsen, efter avslutad entreprenad, samlar in medlemmarnas eventuella klagomål. Fellistan bör därefter utredas vidare genom en oberoende sakkunnig besiktningsman så att följdskador kan bedömas och en fullständig reklamation göras inom garantitiden utgång.
  • Styrelsen bör – utan omsvep – se till att en försäkring mot framtida dolda byggfel och följdskador har tecknats före byggstart. Vi har alltför ofta varit med om föreningar som saknat en sådan försäkring, vilket lett till tuffa ekonomiska situationer.  
Medlemmarnas handlingsmöjligheter
I det fall en styrelse inte agerar på medlemmars klagomål av olika byggfel, brister och skador, kan bostadsrättsinnehavarna tvinga att frågorna tas upp på en extra stämma. Vid en extra stämma kan sittande interimsstyrelse bytas ut genom en omröstning och egna representanter som tar tillvara bostadsrättsföreningens och medlemmarnas intressen väljas in. Att rösta ut en sittande interimsstyrelse kan vara lämpligt när denne företräds av byggföretaget, framför allt i god tid före garantitidens utgång. 

Lagen kräver att minst 1/10 medlemmar skriftligen begär att en extra stämma sammankallas för att behandla ett angivet ärende, se föreningens stadgar.

Garantitider enligt ABT 06

  • Fem (5) år för entreprenaden 
  • Två (2) år för av beställaren särskilt material eller särskild vara (fabrikat) 

Garantibesiktning
Det är av största vikt att upptäcka och reklamera dolda byggfel och följdskador inom garantitiden. Syftet med en garantibesiktning är att göra en samlad bedömning av fel som entreprenören har att åtgärda. Rekommendationen är att anlita en oberoende besiktningsman för utredning och som inte går byggföretagets intressen.