Innemiljöutredning flerbostadshus

Den vanligaste orsaken till innemiljöproblem beror på följdskador i byggnadskonstruktioner som kan ha skapats av mögelsvamp, bakterier, rötsvamp eller kemiska emissioner.

BOE:s innemiljöutredning följer SWESIAQ-modellen (Swesiaq-modellen, läs här>). och genomförs med utgångspunkt från byggnadstyp, riskområden och upplevda problem. Våra utredare har kompetens inom byggnadsteknik, ventilation och fuktfysik, samt kompletterande kunskap inom kemi och mikrobiologi. Genom vår femstegsutredning får du veta bakomliggande orsaker och åtgärdsprogram för att komma tillrätta med upplevda innemiljöproblem.

Steg 1:
Riskbedömning 

Med stöd av tillgänglig information och tekniska ritningar görs en grundbedömning av om och i vilken omfattning byggnaden behöver inventeras vidare. 

Steg 2:
Inventering

Inventeringen syftar till att under begränsad tid och med begränsade resurser systematiskt gå igenom allt som är viktigt för utredningen och notera inom vilka områden det saknas kunskap.  

Steg 3:
Fördjupade utredningar

Beroende på inventeringens resultat utförs mätningar med instrument för att kartlägga problem med fukt, temperaturväxlingar, mikrobiell aktivitet, luftanalys, ventilation och kemiska emissioner. Byggnadens olika klimatskärmar kontrolleras genom med värmekamera.
  

 

Steg 4:
Öppning konstruktion/er 

Vid behov av fördjupad utredning kan det bli aktuellt att öppna delar av byggnadens konstruktioner för att kontrollera och mäta innanför skalet. Det kan röra sig om materialprover för mikrobiell skadekontroll, kontroll av ledningar med fiberoptik samt kontroll av luftrörelser med spårrök för att spåra eventuella kortslutningar i ventilationssystemet.

Läs mer om provtagningar här>, och hälsorisker med innemiljöproblem här>

Steg 5:
Utredningsrapporter och förslag till åtgärder

När alla utredningar är klara sammanställer utredaren en slutrapport. I den framgår vad som kommit fram vid inventeringen och i de olika utredningarna. Efter detta följer ett resonerande avsnitt där utredaren redovisar orsakssamband. Rapporten avslutas med åtgärdsförslag. Slutrapporten redovisas i möte med kontaktgruppen.
 

Bilder: Från BOE:s utförda innemiljöutredningar för att komma till rätta med olika inomhusbesvär orsakat av byggfel, fuktskador och mögel.