Tjänster Husägare

Ansvars och ersättningsfrågor vid byggfel 
Undersökningsplikten enligt jordabalkens regler gäller lika vid ett fastighetsköp av en nybyggd småhusentreprenad eller ett äldre hus. Det som skiljer sig är vad en husköpare kan förvänta sig av fastigheten enligt jordabalkens regler eller en konsumententreprenad.
Men vem har kostnadsansvaret för dolda byggfel, fukt och mögelskador s.k. följdskador som upptäcks efter köpet?

Beroende på situation och omfattning med underhållsbehov p.g.a. byggfel, följdskador eller ålder, behöver vissa frågor i de flesta fallen utredas kring byggnadstekniska konstruktioner och följdskador samt ansvarsfrågor genom en utredning (ingår i BOE:s besiktningstjänster, se länk i vänsterspalt).

Vid bedömning av bevisfrågor, kostnadsansvar för underhållsbehov gällande byggfel och följdskador, skall olika byggnadstekniska och juridiska regler beaktas som reglerar dessa områden, se cirkelmodell för husägare, (se länk i vänsterspalt). 

Här ges exempel på situationer en husägare kan möta, där frågor kring kostnadsansvaret ofta uppstår gällande dolda byggfel och följdskador:

  • Säljarens ansvar abstrakt dolt fel?
  • Säljarens ansvar konkret fel (avvikelser från avtalad standard)?
  • Har köparen fullgjort sin undersökningsplikt?
  • Om mäklaren har iakttagit eller annars känner till eller med hänsyn till omständigheterna har särskild anledning att misstänka något om fastighetens skick som kan antas ha betydelse för en köpare, ska mäklaren särskilt upplysa köparen om detta före köpet, erhölls sådan upplysning? 
  • Reklamationsfrågor och reklamationsgrunder?
  • Köparens hävningsmöjlighet?
  •  Är det en ersättningsbar försäkringsskada?
  • Har besiktningsmannen missat något?
  • Underhållsbehov?
  • När dolda byggfel, följdskador upptäcks, föreligger ansvar för någon entreprenör gällande garanti/ansvarstid?