Bostadsrättsinnehavare
Mätmetoder

Fukt

Vi har tre olika sätt att mäta fuktnivån i alla typer av byggmaterial och miljöer – antingen direkt bakom ytskiktet eller djupare i konstruktionen, genom förstörande ingrepp: 

  • Byggtermografering med en värmekamera som tar skiktbilder där fuktproblem i tak, väggar och golv tydligt avslöjas. 
  • Vid förstörande ingrepp väljer vi riskområde i samråd med kunden för att göra minsta möjliga påverkan, exempelvis genom att borra i ett skåp eller bakom en sockel. Genom att sticka in en fuktkvotsmätare får vi en direkt indikation om det finns fuktnivåer över rekommenderade värden. 
  • När fuktnivån överstiger de rekommenderade gör vi en långtidsmätning genom att montera in sensorer i konstruktionen. Då kan vi via ett modem läsa av hur fukten förändras över tid och påverkas av inre och yttre faktorer.
Vid fuktproblem i konstruktioner skickar vi materialprover för mikrobiell kontroll – läs mer under avsnittet Mögel.  

 
Fuktvärdet i byggmaterial anges i fuktkvot (FK %) och i luften pratar man om relativ luftfuktighet (RF %).
Läs mer här, när fukt blir till skada

Mögel

För att ta reda på om boendemiljön är angripen av mögel mäter vi antal organismer på olika ytor. Mätinstrumentet ger ett direkt resultat som anges i RLU-värde:

  • Om RLU-värdet är högre än  15 000 rekommenderar vi att göra en DNA-analys hos mikrobiolog för att ta reda på vilka organismer vi har att göra med samt omfattningen av mögelangreppet.
  • Materialprover väljs ut och samlas in genom att topsa utvalda ytor i innemiljön och på valda  byggnadsmaterial. 

Analysen brukar ta ca 7-10 arbetsdagar och  svaret visar mängden mögeltyper, bakteriearter, och andel fuktindikatorer.
 
Mögelsvampar trivs när fuktnivån är över 75 % i luften runt byggmaterial, 17 % fuktkvot i byggmaterial och en temperatur mellan 10 och  30 grader. 
Läs mer här, effektiv metod att spåra mögel

Luft

När kall luft tar sig in från utsidan, vanligen vid vinkeln där tak och vägg samt golv och vägg möts, finns risk för luftdrag,  fukt och mögelproblem. Den här typen av byggnadsproblem kan påverka inomhusmiljön och det termiska inomhusklimatet med olägenhet. Upptäcks med särskilda mätinstrument och vår värmekamera (byggtermografering).
 
Innemiljöns luftomsättning sker genom ventilationssystem. Genom vår utredning tar vi reda på att systemet fungerar, har rätt inställningar och att lufttrycket är i balans, d v s. att inte ett för stark undertryck råder eller att övertryck föreligger.
Läs mer här, ventilation och radonggas

Temperatur

Med hjälp av vår globgivare för strålningsvärme (operativmätning) och komfortgivare samt värmekamera kan vi spåra onormala temperaturavvikelser (termiska inomhusklimatet) och mögelriskområden i innemiljön.
Köldbryggor som uppstår när en detalj från insidan har kontakt med utsidan, och leder värme mellan de båda sidorna. Där temperaturskillnaderna möts finns risk för fukt- och mögelproblem.
Ledningar för el- och vattenburen golvvärme lokaliseras. Eventuellt läckage samt brister och fel med utförandet synliggörs
Andra riskområden för fukt och mögel identifieras. 
Läs mer här, byggtermografering och dolda byggfel